top of page
ANBI-status

De vriendenstichting heeft ANBI-status 

De vriendenstichting is door de belastingdienst met ingang van 1 januari 2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit gezien haar doelstellingen en activiteiten ten behoeve van het toekomstig Antroposofisch Centrum in Haarlem. Deze ANBI-status maakt mogelijk dat gedane giften aftrekbaar zijn bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting van de schenker. Bij de voorwaarden van deze mogelijkheid maakt de fiscus onderscheid in periodieke en gewone giften:  

 • periodieke giften zijn geldelijke donaties waarvan u zelf bepaalt en bij overeenkomst vastlegt dat u ze gedurende een aantal jaren zult doen; 

 • gewone giften zijn geldelijke donaties die u niet heeft vastgelegd, omdat ze eenmalig zijn.  

Aandachtspunten en voorwaarden voor fiscale aftrek van periodieke giften 

 • in een 'overeenkomst periodieke gift in geld' (zie voor het formulier met toelichting) vult u in welk vast bedrag u per jaar aan de vriendenstichting gaat geven, alsook vanaf welk jaar en over welke looptijd (minimaal vijf jaar);

 • u bepaalt in deze overeenkomst ook of de toegezegde giften uiterlijk bij uw overlijden zullen stoppen ofwel  bij overlijden van een nader door u te noemen persoon;   

 • u maakt het door u overeengekomen jaarlijkse bedrag over aan de vriendenstichting, hetzij  één keer per jaar of desgewenst in gedeelten, bijv. per kwartaal of maand; 

 • als aan de gestelde voorwaarden is voldaan, mag u het hele bedrag dat u in het aangiftejaar schonk in aftrek brengen; voor periodieke giften geldt namelijk geen aftrekdrempel en ook geen aftrekmaximum.

Aandachtspunten en voorwaarden voor fiscale aftrek van gewone giften 

 • als uw gewone gift aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor fiscale aftrek, maar anders dan bij periodieke giften (zie oven) geldt hier zowel een drempelbedrag (aftrekdrempel) als een aftrekmaximum (aftrekplafond); 

 • het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen; dit drempelinkomen wordt gevormd door het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek; 

 • als over het hele aangiftejaar sprake was van fiscaal partnerschap (feitelijk of door keuze), telt u de giften van u en uw partner bij elkaar op, alsook beider drempelinkomens, waardoor één drempelbedrag kan worden berekend (zie boven);

 • behalve een aftrekdrempel geldt bij gewone giften ook een aftrekmaximum: u mag namelijk niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen; 

 • om gewone giften te kunnen aantonen is het zekerheidshalve raadzaam daarvan betaalafschriften enz. te bewaren.

<Terug

bottom of page